Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετατίθεται η έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Τις επόµενες µέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά οµάδα περιφερειών.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι;

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχεται αν τηρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Όμως για να συμπληρώσουν την αίτηση θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα τα έχουν ψηφιοποιήσει, σε μορφή pdf.

 

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσω;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδώσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

 

Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή ή συμβούλου έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσω;

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή.

Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.

Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον.

Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

 

Ποιες παγίδες πρέπει να προσέξω;

Να έχετε υποβάλλει έγκαιρα την φορολογική σας δήλωση.

Το ακίνητο που θα γίνουν οι παρεμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κύρια κατοικία σας (να προκύπτει από το έντυπο Ε1). Σε περίπτωση που ενοικιάζεται ή παραχωρείται, θα πρέπει αυτός που το χρησιμοποιεί να το δηλώνει ως κύρια κατοικία.

Το ακίνητο (διαμέρισμα ή κατοικία) να είναι νομίμως υφιστάμενο (χρειάζεται αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο). Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί με νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί πριν την αίτηση το 30 % του προστίμου.

Να υπάρχει ταύτιση των πραγματοποιούμενων τετραγωνικών μέτρων, με αυτά που αναφέρονται στην Οικοδομική Άδεια και δηλώνονται στο Ε9.

Να έχετε δηλώσει σωστά στο έντυπο Ε9 τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (απαιτείται αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ).

Σε περίπτωση που στην Οικοδομική Άδεια αναφέρεται άλλη διεύθυνση, θα πρέπει να πάρετε από τον Δήμο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η Άδεια αναφέρεται στην σημερινή διεύθυνση.

 

Πώς γίνεται η αίτηση και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του.

Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους κωδικούς taxisnetκαι να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.

Καταχωρούνται τα οικονομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Στη συνέχεια διασταυρώνονται τα δηλωθέντα στοιχεία από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας).
Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

Σ΄ αυτή τη φάση, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ( Π.Ε.Α.) με τις παρεμβάσειςπου έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ αντλούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι καταχωρημένα στο «buildingcert» και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf.

 

Ακολουθεί μετά ο έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με:

την πληρότητα των καταχωρήσεων,

τα οικονομικά στοιχεία,

την επίτευξη του ενεργειακού στόχου,

την αριθμητική πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ελλείψεις, γίνεται πληροφόρηση για τα τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου τροποποιεί τα στοιχεία του αιτήματος επισυνάπτοντας και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησης, η οποία λαμβάνει μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, η αμοιβή του σύμβουλου έργου, δαπάνες τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο, δηλώνει αν επιθυμεί τη λήψη δανείου από το τραπεζικό σύστημα.

 

Εμένα στο πρώτο εξ οικονομώ η τράπεζα με απέρριψε, λόγω γήρατος. Μπορώ τώρα να πάρω δάνειο;

Στο ισχύον εξ οικονομώ κατ’ οίκων ΙΙ δεν είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου. όποιος ενδιαφερόμενος έχει τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει την επιδότηση, χωρίς να μεσολαβεί η τράπεζα.

Σε περίπτωση όμως, που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη λήψη δανείου, τότε επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής του ικανότητας.

Η τράπεζα οφείλει να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών.

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Σε περίπτωση απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλη τράπεζα ή να προχωρήσει στην υπαγωγή χωρίς δάνειο.

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση της αίτησης δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».

 

Τι είναι η προεγγραφή για αίτηση που έχει ξεκινήσει;

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, το Υπουργείο δίνει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoikonomisi.ypen.gr και να εγγράφεται, ως χρήστης εισάγοντας τους κωδικούς του Taxisnet (Username και Password).

Εφόσον ταυτοποιηθεί ο χρήστης, ο ενδιαφερόμενος εισάγει διεύθυνση έγκυρου email όπου θα του αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης. Σ

τη συνέχεια ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που του στάλθηκε, στο αντίστοιχο πεδίο επί της οθόνης και η εγγραφή ολοκληρώνεται. Επισημαίνεται ότι το email που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη.

Η προεγγραφή δεν σημαίνει και αριθμός προτεραιότητας. Η διαδικασία αφορά μόνο το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν από την υποβολή αίτησης.

Η έναρξη καταχώρησης και υποβολής αίτησης θα αρχίσει στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 

Πηγή: profilnet.gr

Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, η εταιρία Πικράκης, αποτελεί την ιδανική λύση για τα κουφώματα αλουμινίου.

Μια συνεργασία εμπιστοσύνης!