ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINIUIM INDUSTRY δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουμινίου και θεωρεί θεμέλιους λίθους της βιώσιμής ανάπτυξης του οργανισμού, τα παρακάτω:

  • Να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους, με κόστος αντιπροσωπευτικό της αξίας τους.
  • Την παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κτιρίου. (δεδομένης της ελλιπής οικοδομικής τυποποίησης).
  • Τον εντοπισμό, αξιολόγηση, πρόληψη και αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών, που θα συμβάλουν στην υγιή λειτουργία του οργανισμού, καθώς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασισμένη στην δημιουργία ικανοποιημένων πελατών στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την Ποιότητα. Η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας εξυπηρετείται με την πλήρη και διαρκή Δέσμευση της στην :

  • Καθιέρωση στόχων και την συνεχή περιοδική παρακολούθησή τους μέσω της Ανασκόπησής τους από τη Διοίκηση.
  • Ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων, με στόχο την συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της
  • Συμμόρφωση των εμπορευμάτων και προσφερόμενων υπηρεσιών με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
  • Εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Ο προσανατολισμός της εταιρείας στην συνεχή βελτίωση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού που σε συνδυασμό με την διαρκή δέσμευση και υποστήριξη της Διοίκησης έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για την επιχειρηματική θέση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθίσταται υποχρεωτική για όλους μας.

Back to top