ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία Πικράκης A.E.

  1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η Πικράκης A.E. όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης apikraki@pikrakis.com.gr, μέσω fax ή μέσω ταχυδρομείου, συλλέγει και διατηρεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε υποβληθέν βιογραφικό, τα οποία συνιστούν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας.

  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Πικράκης Α.Ε. θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργαστούμε για να εκτιμήσουμε τις εργασιακές ικανότητες και τις δεξιότητές σας για να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας. Η επεξεργασία των στοιχείων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας.

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της εταιρείας μας.

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, εκτός εάν έχετε δηλώσει ρητώς ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας.

  1. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και  ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πικράκης Α. Ε.

Μάνου Κατράκη 60, Βιοτεχνικό Πάρκο Φοινικιάς,

714 10, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 312270, 2810 310004

Fax: 2810 260235

email: sifakis@pikrakis.com.gr

Back to top