ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης & Cookies

 1. Εισαγωγή

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε., δημιούργησε την ιστοσελίδα www.pikrakis.com.gr, (στο εξής θα αναφέρεται ως η Ιστοσελίδα) προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες χρήστες πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Η χρήση του www.pikrakis.com.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Κάθε φορά που επισκέπτεστε ή κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση της Iστοσελίδας.

 1. Ειδικές Διατάξεις

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ  έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας παράλληλα το παρόν κείμενο με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις που επιφέρονται. Επίσης η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ  δικαιούται οποτεδήποτε να διακόψει χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει και για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και ισχύουν από κοινού. Σε περίπτωση σύγκρουσης ωστόσο, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, προγράμματα, πηγαίος κωδικός, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, δεδομένα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, πληροφορίες, άρθρα, εμπορικά σήματα κτλ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. και ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρέχεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εμπορική ή κερδοσκοπική του εκμετάλλευση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταφορά, αποθήκευση, μεταγλώττιση, μετάφραση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις / Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη της Ιστοσελίδας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.pikrakis.com.gr , το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στο διακομιστή του ιστοτόπου μας. Εκεί συλλέγονται και αποθηκεύονται χωρίς την παρέμβασή σας μέχρι την αυτοματοποιημένη διαγραφή τους οι ακόλουθες  πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας,
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • Το όνομα και η διεύθυνση URL του ληφθέντος αρχείου,
 • Δικτυακός τόπος από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση (διεύθυνση URL),
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας καθώς και το όνομα του παροχέα πρόσβασής σας.
 • Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για την εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,
 • Για  την εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • Για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματός μας.

Οι χρήστες / επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,

να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή / και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,

να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων,

να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε., να ζημιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη φήμη της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιοδήποτε χρήστη / επισκέπτη να έχει πρόσβαση στο www.pikrakis.com.gr και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του,

να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο εξωδικαστικά ή / και σε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. για κάθε θετική ή / και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 1. Υποχρεώσεις / Ευθύνη της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ

H ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιανδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή / και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της εταιρίας της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας / των servers της ή / και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή / και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δηλώνει ρητά ότι δε δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία:

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρουμε πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κτλ).

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

 1. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους (Websites)

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης / χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

 1. Καταχώρηση / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες / επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες / επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση,  κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Iστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή / και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. e-mail, όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση), ο χρήστης / επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

 1. Cookies

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου. Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Iστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της.

H ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

H ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.

H ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ.

H ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Back to top