Τα Νέα μας

 

Σκοπός

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα στα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή.

 

Οι επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

 

Τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται για τη χρηματοδότηση των ακινήτων είναι τα εξής:

·         να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.,

·         να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ,

·         να είναι νόμιμα (να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), ανεξαρτήτως ημερομηνίας κατασκευής.

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος, είναι οι παρακάτω:

·         να είναι φυσικό πρόσωπο,.

·         να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος,.

·         να μην έχει υποβάλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο,.

·         δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη,.

·         στις πολυκατοικίες, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια,.

·         μπορούν να ενταχθούν κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

 

Κατηγορίες Ωφελούμενων – Χαρακτηριστικά Δανείου

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 

Το δάνειο παρέχει δυνατότητα:

·         αποπληρωμής σε 4, 5, 6 έτη, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου,

·         δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις και

·         εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η ένταξη στο Πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα και ανέρχεται σε 250€ πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποχρεωτικά χρησιμοποιείται ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλες τις κατοικίες και η αμοιβή του ορίζεται σε 250€  για το πρώτο διαμέρισμα και σε 100€ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 800€ για το σύνολο των κατοικιών της πολυκατοικίας. Σύμβουλος έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (εκτός του ωφελούμενου), ο οποίος δύναται να εκδώσει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και να γνωρίζει σε βάθος το Πρόγραμμα και τη διαδικασία του.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος, πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αφορούν εργασίες που πραγματοποιούνται στο ακίνητο, προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση της κατοικίας σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας για τον ωφελούμενο.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και να αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη, αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €15.000 ανά ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

π.χ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000  για εργασίες προϋπολογισμού 10.000, συνάπτει 5ετές δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500 και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων).

 

Διαδικασία

Η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» είναι η εξής:

1.    Προέγκριση δανείου στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών-Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση,

2.    Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών,

3.    Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου – Υπογραφή δανειακής Σύμβασης-Εκταμίευση προκαταβολής,

4.    Υλοποίηση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση,

5.    Προσκόμιση δικαιολογητικών – Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7450400,

καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου:

· Alpha Bank: 210 – 326 0700 (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00)

· Εθνική Τράπεζα: 210-9503767 (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00)

· EFG Eurobank: 210 – 9555000 ή στο 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24 ώρες το 24ωρο)

· Τράπεζα Πειραιώς: 18 28 38 ή στο 210-3288000 (24 ώρες το 24ωρο)

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματος λήγει την 31/12/2015.

Με το υπ΄αρ. ΦΕΚ Β΄2955/31-12-2015 παρατάθηκε η επιλεξιμότητα επιδοτούμενων τόκων του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄οίκον έως 30.11.2016.

 

·         Ειδικότερα όσον αφορά θέματα τεχνικής φύσεως, συνίσταται η επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης  http://exoikonomisi.ypeka.gr (Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ειδική φόρμα επικοινωνίας)

 

Πηγή: www.etean.com.gr